DIVIDEN 2008 DIBAYAR 7%

Koperasi BUMIRA Berhad telah mencatatkan keuntungan bersih sebanyak    RM 694,540.07 bagi tempoh kewangan berakhir 30-06-2009.

Berdasarkan kepada keuntungan yang diperolehi itu, maka Anggota Lembaga Koperasi BUMIRA  mencadangkan supaya Dividen dibayar kepada anggota atas kadar   4 % ke atas Modal Yuran terkumpul bagi tahun kewangan berakhir pada  30-06-2009      dan     3 % ke atas   Modal Syer.

Pembayaran Dividen ini juga telah dicadangkan olej Juruaudit Luar Koperasi. Mesyuarat adalah diminta supaya memberi kelulusan ke atas pembayaran dividen seperti yang dicadangkan. Dengan itu Mesyuarat Agung yang berlangsung pada 8hb November 2009 telah bersetuju dengan cadangan tersebut. Semua anggota BUMIRA akan menerima cek Dividen dalam masa terdekat bermula pada 9hb November 2009. Bagi Perwakilan yang hadir pada mesyuarat anggota dibayar secara tunai selepas mesyuarat selesai.

Leave a Reply